Katalog informacija

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4.,( NN, broj: 172/03, 144/10) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Glazbene škola Fortunat Pintarić. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Glazbena škola Fortunat Pintarić, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:
putem službene web stranice Škole:

informacije o ustroju i nadležnosti Škole

informacije o zaposlenicima

informacije o aktivnostima Škole

informacije o pravnim i drugim aktima Škole

informacije o učeničkim aktivnostima

informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

informacije o načinu i pravilima školovanja

najave aktivnosti Škole

objave priopćenja za javnost

Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

II. OSNOVNI PODACI O GLAZBENOJ ŠKOLI FORTUNAT PINTARIĆ

Glazbena škola Fortunat Pintarić  obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izvodi nastavu srednjeg i osnovnog glazbenog obrazovanja djece i mladeži te predškolski odgoj.
Osnovna glazbena škola započinje s radom 1961. god. kao niža glazbena škola, Srednje glazbene škole u Varaždinu, odnosno njihova područna odjeljenja. U školskoj godini 1976/77 odvaja se od nje i pripaja OŠ "Branko Jambrešić - Zriko", sadašnjoj OŠ "Đuro Ester" u čijem sastavu, kao Odjeljenja za osnovno glazbeno obrazovanje, djeluje sve do osamostaljenja, odnosno do 1. siječnja. 2006.
Sve do 2010. godine škola je djelovala kao osnovna glazbena škola, a sa početkom školske godine 2010/2011. počinje i redovno osposobljavanje učenika u u srednjoškolskom obrazovanju . Mijenja se i sam naziv škole, koji sada glasi-Glazbena škola Fortunat Pintarić.
U školi djeluju odjeli: za violinu; za glasovir;  za harmoniku; za gitaru; za tambure; za solo pjevanje i za puhače  (trombon, truba, tuba, saksofon, klarinet, flauta, rog ). 
Na školi djeluje Tamburaški orkestar, Dječji pjevački zbor, Komorni ansambl violina i Komorni ansambl harmonika.

Glazbena škola Fortunat Pintarić obavlja sljedeće djelatnosti:

osnovno glazbeno obrazovanje

srednje glazbeno obrazovanje

glazbeno obrazovanje djece predškolske dobi


Poslovi u okviru djelatnosti Glazbene škole Fortunat Pintarić

upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,

organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,

poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,

organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,

upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik učenika


Ustrojbene jedinice u sastavu Glazbene škole Fortunat Pintarić su:

ravnatelj

tajništvo

učitelji/nastavnici


Glazbenom školom Fortunat Pintarić upravljaju ravnatelj i Školski odbor.

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Glazbena škola Fortunat Pintarić i to kako slijedi:

pregled informacija,

opis sadržaja informacija,

namjena informacija,

način osiguravanja prava na pristup informacijama.


a) Pregled informacija

Glazbena škola Fortunat Pintarić posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:
ustroju i nadležnosti Škole
zaposlenicima
aktivnostima Škole
pravnim i drugim aktima Škole
načinu i pravilima školovanja
učeničkim aktivnostima
međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

b) Opis sadržaja informacija

ustroj i nadležnost Škole (opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podaci o voditeljima jedinica)
zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)
aktivnosti Škole (aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
pravni i drugi akti Škole (Pravilnici Škole, naputci, Školski kurikulum, Godišnji plan i program)
način i pravila školovanja (pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)
učeničke aktivnosti (Javna produkcija i nastupi)
međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)

c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

pisanim putem na poštansku adresu Škole:
Umjetnička škola Fortunat Pintarić
Svilarska 12
48000 Koprivnica
putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

tajnistvo@glazbena.com
racunovodstvo@glazbena.com
ravnatelj@glazbena.com

telefonom na sljedeće brojeve:
048/623-356, ravnatelj
048/623-362, tajništvo
048/626-235, računovodstvo

telefaksom na sljedeći broj:
048/626-235

usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Glazbene škole Fortunat Pintarić svakog  
radnog dana od 7:00 do 15:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Glazbena škola Fortunat Pintarić  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Cijeli dokument možete preuzeti OVDJE.

Primajte novosti

Nemojte propustiti niti jednu novu obavijest naše Škole. Predbilježite se i primajte najnovije obavijesti.

Kontaktirajte nas

Društvene mreže

Pratite nas i na našim društvenim mrežama.
Nalazite se ovdje: Naslovna Informacije Informacije Katalog informacija