UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

SVILARSKA 12, KOPRIVNICA

KLASA:112-01/19-01/3

URBROJ:2137-83-19-01/5

Koprivnica, 20.09.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18) Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, Koprivnica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta (m/ž)

 

 

  • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
  • 1 nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca klavira, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnom odjelu u Đurđevcu, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
  • 1 nastavnik/ca gitare, 20 sati redovite nastave tjedno (36 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca gitare, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)
  • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog

vremena), na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)

  • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme(do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)
  • 1 spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

 

Uvjeti:prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17,68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("NN" br. 1/96 i 80/99), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("NN" br. 47/96 i 56/01) te ostalim važećim propisima.

 

 

Uz prijavu na natječaj  kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika

- domovnicu- preslika ili elektronički zapis

- rodni list - preslika ili elektronički zapis

- uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) - preslika

- elektronički zapis o radno pravnom statusu

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

koji se nalaze  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj vrijedi od 20.09.2019. do 28.09.2019.

 

Prijave slati na adresu:

Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, snaznakom "Za natječaj".

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Umjetničke škole Fortunat Pintarić (www.umjetnicka.net),  u zakonskom roku.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (ime i prezime, zvanje) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

 

 

Ravnateljica:

Ariana Šandl