ZAPISNIK

sa 11. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 01.10.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec, Dalibor Grubačević

ODSUTNI:Vjekoslav Robotić – opravdano odsutan

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne i govori da je izabrani novi član Školskog odbora iz reda roditelja, gospodin Dalibor Grubačević, jer je dosadašnjem članu ------- dijete prestalo pohađati Školu te je razriješen članstva u Školskom odboru.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019.
  3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018./2019.
  4. Razno

Ad1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 11.09.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Razmatranje i usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019.

Prijedlog Školskog kurikuluma dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica ukratko obrazlaže prijedlog Školskog kurikuluma i navodi da je na isti pozitivno mišljenje dalo Vijeće roditelja. Školskim kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i program škole, strategija razvoja škole,  a sadrži podatke o ciljevima i namjenama umjetničkog obrazovanja, koncertima i produkcijama, natjecanjima, promidžbi škole, seminarima, javnim nastupima te ostalim planiranim aktivnostima.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019., u obliku u kojem je predložen.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

 

Ad 3) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018./2019.

Prijedlog Godišnjeg plana i programa dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica ukratko obrazlaže Godišnji plan i program rada i navodi da je na isti pozitivno mišljenje dalo Vijeće roditelja. Godišnji plan i program sadrži podatke o školi i programima koje ostvaruje, o uvjetima rada, izvršiteljima poslova i njihovim tjednim zaduženjima, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji nastave, plan rada ravnatelja, učitelja/nastavnika, Školskog odbora, stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja. Godišnji plan i program sadrži i Vremenik izrade i obrane završnog rada.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2018./2019., u obliku u kojem je predložen.

Ad4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 18 sati i 30 minuta.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek