ZAPISNIK

sa 13. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 26.11.2018. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka  i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Škole za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu
  4. Razno

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 15.10.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Škole za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Financijski plan i projekcije dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da su polazna osnova izrade  za razdoblje 2019.- 2020.

Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2019.-2021., od strane Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-06/18-01/0014, URBROJ:2137/01-06/5-18-8 od 11.listopada 2018.g.) i one su slijedeće:

  • financijski plan treba izraditi  u limitu/visini od 381.800,00 kuna i to decentralizirana sredstva  za materijalne troškove 331.800,00 kn a kapitalna 50.000,00 kn te sredstva iz gradskog proračuna u iznosu  42.000,00 za usluge
  • smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje  i Upute za izradu prijedloga Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2019.-2021.gdje se ukupni rashodi poslovanja planiraju prema kretanju indeksa rasta rashoda i to rashodi za zaposlene u 2019.g. 102,00 %, u 2020.g 100,8% i 2021.g 100,60% 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                   PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                                    Zoran Gošek

 

Financijskim planom Umjetničke škole Fortunat Pintarić sredstva su planirana za provođenje slijedećih programa:

  1. Program: osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
  2. Program: dodatni program odgoja i obrazovanja

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Financijski plan Škole za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Financijskog plana Škole za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Ad 3) Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu

  1. izmjene i dopune Financijskog plana dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa govori da je Školski odbor Umjetničke škole Fortunat Pintarić dana 27.12.2017. godine donio Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2018. godinu sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 5.532.950,00 kuna, te dana 11.09.2018. godine I. Izmjene i dopune financijskog plana sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 5.533.950,00 kuna.

Škola  temeljem realizacije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu sa potrebama i mogućnostima, predlaže II. Izmjene i dopune financijskog plana sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 5.580.550,00 kuna što iznosi 46.600,00 kuna više u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana.

Financijskim planom Škole za 2018. planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.532.950,00 kuna,  I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani su  prihodi i primici u iznosu od 5.533.950,00 kn ili više  za 1.000,00 kuna u odnosu na prethodni Financijski plan.

U II. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje za 46.600,00 kn što ukupno iznosi 5.580.550,00 kuna.

Planirano povećanje odnosi se na prihode koje ostvarujemo iz nenadležnog proračuna u iznosu od 40.000,00 kn i to iz Državnog proračuna razdjel Ministarstvo znanosti i obrazovanja  za plaće, iznos od 6.000,00 kn iz Proračuna Koprivničko Križevačke županije za putne troškove, te iznos od 600,00 kn za tekuće donacije koje smo ostvarili. Ukupna sredstva od decentralizacije  ostala su na nivou ranije planiranih  sredstava kao i sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice.

Za 2018. godinu u I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić bili su planirani rashodi i izdaci u iznosu od 5.533.950,00  kuna, a ovim II. izmjenama i dopunama financijskog plana planirani su u iznosu od 5.558.550,00 kuna a  koji će se rasporedit prema programima i aktivnostima Škole.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu.

ZAPISNIČAR:                                                                                                   PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                                    Zoran Gošek

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 20 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                                   PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                                    Zoran Gošek