ZAPISNIK

sa 14. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 10.12.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec, Dalibor Grubačević

ODSUTNI:Vjekoslav Robotić – opravdano odsutan

Sjednici prisustvuje i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanjezapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Škole
  3. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane 26. studenog 2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Škole

Prijedlog Statuta dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Tajnica govori da su odredbe  Statuta usklađene  sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 68/18).

Opsežnije i značajnije izmjene i dopune odnose se na uvjete za ravnatelja i postupak imenovanja ravnatelja.

Pored dosadašnjih uvjeta za ravnatelja dopuna su dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju  kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

Tajnica objašnjava na koji način je propisano kako se dodatne kompetencije dokazuju i vrednuju te postupak izbora ravnatelja.

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog Statuta utvrđuje Školski odbor i dostavlja Gradu Osnivaču na davanje suglasnosti.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na prijedlog Statuta Škole.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Zaključak o usvajanju prijedloga Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić u obliku u kojem je predložen i upućivanja istoga Gradu Koprivnici radi davanja prethodne suglasnosti.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

Ad 3) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 18 sati i 30 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek