ZAPISNIK

sa 16. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 29.01.2019. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Ravnateljica govori da je članu Školskog odbora  -----------------prestao radni odnos s danom 20.01.2019. i u tijeku je postupak izbora novog člana iz reda Učiteljskog/nastavničkog vijeća.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Statuta Škole
  3. Razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
  4. Razno

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane 17.12.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Donošenje Statuta Škole

Ravnateljica govori da prema članku 98. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut školske ustanove donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

Gradsko vijeće Grada Koprivnice na sjednici održanoj 18.12.2018. donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Škole. Zaključak Gradskog vijeća dostavljen je Školi 24.01.2019.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o donošenju Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Ad 3) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

Prijedlog Pravilnika dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

 

Ravnateljica govori da temeljem članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, način i postupak kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio ured državne uprave, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata uređuje se pravilnikom školske ustanove na koji suglasnost daje ured državne uprave.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na prijedlog Pravilnika.

ZAKLJUČAK:  Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Zaključak o usvajanju prijedloga  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u obliku u kojem je predložen i upućivanja istoga Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, radi davanja prethodne suglasnosti

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek