ZAPISNIK

sa 17. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 11.03.2019. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec, Matija Kučić

ODSUTNI:Vjekoslav Robotić – opravdano odsutni

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Ravnateljica govori da je novi član Školskog odbora iz reda učiteljskog/nastavničkog vijeća Matija Kučić (umjesto ----------------------).

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora
 3. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca gitare, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena)
 • 1 nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 1. Donošenje Pravilnika o radu
 2. DonošenjePravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 
 3. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2019./2020.
 4. Donošenje Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata
 5. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane 29.01.2019.

ZAKLJUČAK:Članovi školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

Ad 2) Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora

Ravnateljica govori da je dosadašnji zamjenik bio ------------------kojem je prestao radni odnos u Školi i mandat u Školskom odboru. 

Temeljem članka 39. Statuta Škole, za zamjenika predsjednika može biti izabran svaki član Školskog odbora, a o kandidatima članovi Školskog odbora glasuju javno, dizanjem ruku i

izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova.

Za zamjenika je predložen Albert Vučinović koji je prihvatio kandidaturu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora za zamjenika predsjednika Školskog odbora jednoglasno su, javnim glasanjem, izabrali Alberta  Vučinovića.

Ad 3) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Ravnateljica govori da je natječaj za radna mjesta objavljen je 22.02.2019. na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole. Rok za prijavu kandidata bio je osam dana od dana objave natječaja.

Za radno mjesto nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

 • Andreje Boltek, magistra muzičkih umjetnosti – smjer flauta, iz Vinice

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrejom Boltek, na radnom mjestu nastavnice flaute, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, uz uvjet stjecanja pedagoških kompetencija i polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrejom Boltekna radnom mjestu nastavnice flaute, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, uz uvjet stjecanja pedagoških kompetencija i polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Za radno mjesto nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Andrije Kovačevića, magistar muzike – saksofonist, iz Zagreba

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme.

Za radno mjesto nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do  zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa saMirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do  zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto  nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Josipa Kapitanića, magistar glazbene pedagogije, iz Virja

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme. dozasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme. dozasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto  nastavnik/ca gitare, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Matije Kučića, magistar muzike – gitarist, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Matijom Kučićem, na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Matijom Kučićem, na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

Za radna mjesta:

 • nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena)
 • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme

pristigla je zamolba od:

 Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić na radnim mjestima:

 • nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do povratka ------------------,odnosnodo zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju (nestručno zastupljena nastava)
 • nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju (nestručno zastupljena nastava)

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić na radnim mjestima:

 • nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do povratka ---------------, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju
 • nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju

Ad 4) Donošenje Pravilnika o radu

Pravilnik o radu dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Tajnica govori da je Pravilnik o radu usklađen sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a sadrži i izmjene odnosno dopune vezane uz Kolektivne ugovore (temeljni kolektivni ugovor za javne službe i granski za osnovne i srednje škole) te  Zakon o mirovinskom osiguranju i  Općoj uredbi o zaštiti podataka. 

Sa predloženim Pravilnikom o radu suglasan je sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća Škole, a nakon donošenja ravnateljica donosi Odluku o objavi Pravilnika o radu te objavljuje Pravilnik o radu u skladu s Odlukom o objavi.  

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na predloženi Pravilnik o radu.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Pravilnika o radu u obliku u kojem je predložen.

Ad 5) Donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Tajnica govori da Pravilnik propisuje način i postupak zapošljavanja, način objave i sadržaj natječaja, postupak procjene i vrednovanja kandidata, imenovanje i način rada povjerenstva te ukratko objašnjava način rada Povjerenstva.

Nakon što Školski odbor donese Pravilnik, isti se dostavlja Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji radi davanja suglasnosti. Pravilnik stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave.

Predsjednik Školskog odbora pita im ali tko primjedbe na predloženi Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, u obliku u kojem je predložen i upućivanja istog Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji radi davanja suglasnosti.

Ad 6) Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2019./2020.

Prijedlog Odluke o iznosu participacije dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da prema  članku 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju, Školski odbor uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za svaku godinu obrazovanja i objavljuje je u javnom natječaju za upis polaznika u prvi razred te napominje da  iznos participaciji i naknade za korištenje instrumenta  nisu mijenjani u odnosu na tekuću godinu. 

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2019./2020., u obliku u kojem je predložena i upućivanja iste Gradu osnivaču radi davanja suglasnosti.

Ad 7) Donošenje Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata

Financijsko izvješće i Odluka o raspodjeli rezultata dostavljeni su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da su Financijski  izvještaji predani  u Finu, Državnu reviziju, Ministarstvo i Grad Koprivnicu.

U razdoblju od 1. siječnja do  31. prosinca 2018. godine u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić  nastali su:

- ukupni rashodi  poslovanja u iznosu od 4.910,498,00 kuna

- ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 5.296.568,00 kuna

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

U 2018. godini ostvareno je ukupno viška financijskih sredstava u iznosu od 386.070,00 kuna.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i  jednoglasno donose Odluku o donošenju Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu, u obliku u kojem je predloženo i Odluku o raspodjeli rezultata, u obliku u kojem je predložena.

Ad 8) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 18 sati i 50 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek