ZAPISNIK

 

 

sa 10. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić  održane dana 11.09.2018. (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne i govori da Školski odbor za sada djeluje bez jednog člana, predstavnika roditelja, jer je ------- dijete prestalo pohađati Umjetničku školu.  Izbor novog člana iz Vijeća roditelja je u postupku.

 

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2017./2018.
  3. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja Škole za 2018. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2018. godinu
  5. Razno

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 21.05.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedaba i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

 

Ad 2) Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2017./2018.

Izvješće o radu dostavljeno je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica obrazlaže Izvješće navodeći podatke o učiteljskom/nastavničkom kadru, prostornim uvjetima, investicijskom održavanju, podatke o učenicima, razrednim odjelima te nastupima i  rezultatima natjecanja u školskoj godini 2017./2018.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Izvješće o radu za školsku godinu 2017./2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Izvješća o radu za školsku godinu 2017./2018., u obliku u kojem je predloženo.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

Ad 3) Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja Škole za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da su periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. u Školi realizirana sredstva za rashode u ukupnom iznosu od 2.374.850,23 kn, a raspoređena su na dva programa: osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i dodatni programi odgoja i obrazovanja. Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja sastoji se od aktivnosti:

  • decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 389.900,00 kn, a utrošena u iznosu od 168.804,06 kn. Indeks ostvarenja je 43,3%.
  • decentralizirane funkcije srednjoškolskog programa. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 4.129.800,00 kn, a utrošena u iznosu 1.984.548,24 kn. Indeks ostvarenja je 48,1%.

Dodatni programi odgoja i obrazovanja sastoje se od:

  • slobodnih aktivnosti i školskih natjecanja. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 0,00 kn. Indeks ostvarenja je 0,00%.
  • redovna djelatnost osnovnih škola. To je aktivnost koja je planirana na temelju potpisane ugovorne obaveze između Croatia zdravstvenog osiguranja, Komunalca i Škole za policu osiguranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i najamnine. Planirana sredstva iznose 114.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 35.931,95 kn. Indeks ostvarenja je 31,5%.
  • unapređenje standarda u školama – vlastiti prihodi. Ukupno za ovu aktivnost planirano je 874.250,00 kn, a utrošeno 185.565,98 kn. Indeks ostvarenja je 21,2% .

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Polugodišnji izvještaj Škole za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Škole za 2018. godinu, u obliku u kojem je predložen

 

Ad 4) Razmatranje i usvajanje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2018. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da je Školski odbor na sjednici održanoj 27.12.2017. godine donio  Financijski plan Škole za 2018. sa uravnoteženim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u iznosu od 5.532.950,00 kn.

Škola  temeljem realizacije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu sa potrebama i mogućnostima, predlaže 1. Izmjene i dopune Financijskog plana Škole za 2018. godinu u svoti prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka od 5.533.950,00 kn.

Izmjene su rađene na planu metodološkog manjka prihoda od decentralizacije sa iznosa od -15.000,00 kn na iznos od - 66.790,01 kn, zatim na metodološkom manjku prihoda od nenadležnog proračuna sa planiranog iznosa od -20.000,00 kn na iznos od - 22.825,17 kn i brisani je metodološki manjak prihoda od Grada u iznosu od - 6.000,00 kn.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

 

Financijskim planom Škole za 2018. planirani su prihodi i primici u svoti od 5.532.950,00 kn, a 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlažu se prihodi i primici u svoti od 5.533.950,00 kn ili više  za 1.000,00 kn u odnosu na prethodni Financijski plan.

Promjene su iskazane na vlastitim prihodima Škole koji se odnose na novu vrstu prihoda i to na prihod od pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupna sredstva od decentralizacije ostala su na nivou ranije planiranih sredstava kao i sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice i nenadležnog proračuna. 

Financijskim planom bili su planirani rashodi i izdaci u svoti od 5.532.950,00 kn, a 1. izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani su u iznosu od 5.533.950,00 kn, a  koji će se rasporedit prema programima i aktivnostima Škole.

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na predložene 1. Izmjene i dopune Financijskog plana Škole za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2018. godinu, u obliku u kojem su predložene.

 

Ad 5) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek