ZAPISNIK

 

sa 19. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 19.06.2019. (srijeda) s početkom u 9:30 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Klaudija Jurčec. Albert Vučinović, Matija Kučić, Dalibor Grubačević

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje im što su došli i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2019. godinu
  3. Razno

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 03.04.2019.

ZAKLJUČAK:Članovi školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

 

Ad 2) Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana škole za 2019. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da je Školski odbor Umjetničke škole Fortunat Pintarić dana 26.11.2018. godine donio Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2019.g sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u svoti od 5.532.800,00 kuna.

Škola temeljem realizacije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu sa potrebama i mogućnostima, predlaže I. Izmjene i dopune financijskog plana sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u svoti od 6.744.904,00 kuna što iznosi 1.212.104,00 kuna više u odnosu na financijski plan za 2019. godinu.

Financijskim planom Škole za 2019. planirani su prihodi i primici u svoti od 5.532.800,00 kuna, a ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani su  prihodi i primici u svoti od 6.744.903,25 kn ili više za 1.212.104,00 kuna u odnosu na prethodni Financijski plan.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

 

Planirano povećanje odnosi se na prihode po posebnoj namjeni tj. preneseni višak koji u cijelosti uvrštavamo u ove izmjene i dopune i to u iznosu od 1.191.672,00 kn, prihodi  iz Državnog proračuna razdjel Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta povećani su za 2.247,00 kn, prihodi iz Proračuna Koprivničko Križevačke županije za putne troškove ostaju nepromijenjeni, ukupna sredstva od decentralizacije  povećana su za 18.185,00 kn,  a sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice također ostaju nepromijenjena.

Za 2019. godinu u Financijskom planu Umjetničke škole Fortunat Pintarić bili su planirani rashodi i izdaci u svoti od 5.532.800,00  kuna, a ovim I. izmjenama i dopunama financijskog plana planirani su u iznosu od 6.744.904,00 kuna a  koji će se rasporedit prema Programima i Aktivnostima Škole.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na I. izmjene i dopune Financijskog plana Škole za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Oduku o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2019. godinu u obliku u kojem su predložene.

 

 

Ad 3) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10:00 sati.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                          PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek