ZAPISNIK

 

sa 21. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 03.10.2019. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec

ODSUTNI: Albert Vučinović, Matija Kučić – opravdano odsutni

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu s predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i donošenje školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020.
 3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.
 4. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnom odjelu u Đurđevcu, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca gitare, 20 sati redovite nastave tjedno (36 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca gitare, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog

vremena), na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva  znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)

 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme(do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)
 • 1 spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
 1. Razno

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 13.09.2019.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                       Zoran Gošek

Ad 2) Razmatranje i donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020.

Prijedlog Školskog kurikuluma dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica ukratko obrazlaže Školski kurikulum i navodi da je na isti pozitivno mišljenje dalo Vijeće roditelja Škole. Školskim kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i program škole, strategija razvoja škole, a sadrži podatke o ciljevima i namjenama umjetničkog obrazovanja, koncertima i produkcijama, natjecanjima, promidžbi škole, seminarima, javnim nastupima te ostalim planiranim aktivnostima.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020., u obliku u kojem je predložen.

 

Ad 3) Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.

Prijedlog Godišnjeg plana i programa dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica ukratko obrazlaže Godišnji plan i program i navodi da je na isti pozitivno mišljenje dalo Vijeće roditelja Škole. Godišnji plan i program sadrži podatke o školi i programima koje ostvaruje, o uvjetima rada, izvršiteljima poslova i njihovim tjednim zaduženjima, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji nastave, plan rada ravnatelja, učitelja/nastavnika, Školskog odbora, stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2019./2020., u obliku u kojem je predložen.

 

Ad 4) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Ravnateljica govori da je  natječaj objavljen 20. rujna 2019. na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici škole. Rok za prijavu kandidata bio je osam dana od dana raspisivanja natječaja.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni) pristigla je zamolba od:

Ivančice Gregurić,--------, ----------

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do povratka Karle Meštrović na rad,  a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                       Zoran Gošek

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do povratka Karle Meštrović na rad, a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

Ivančice Gregurić, -------, --------

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena),  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

Josipa Kapitanića, -----------------------------------

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca klavira, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnom odjelu u Đurđevcu, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni) pristigla je zamolba od:

Andrije Kovačevića, ---------------------------

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                       Zoran Gošek

 

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika klavira, 10 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnom odjelu u Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do povratka Ivane Senjan na rad,  a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Napominje da traži suglasnost za 10 sati redovite nastave tjedno, umjesto 11 sati kako je po natječaju, iz razloga što je nastavnik Andrija Kovačević zaposlen u Školi na radnom mjestu nastavnika saksofona, ukupno 12 sati redovite nastave tjedno. Djelatnik će, zbog toga, biti zadužen sa satom preko norme.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika klavira, 10 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena),  rad u Područnom odjelu u Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do povratka Ivane Senjan na rad,  a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radna mjesta:

nastavnik/ca gitare, 20 sati redovite nastave tjedno (36 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme

nastavnik/ca gitare, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)

pristigla je zamolba od:

Denisa Tkalčeca, ------------------------

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Denisom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Denisom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

Mirka Tkalčeca, -------------------

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                       Zoran Gošek

 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje) pristigla je zamolba od:

Mirka Tkalčeca, -----------------------------

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa  Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme(do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje) pristigla je zamolba od:

Andrije Kovačevića, -----------------------------

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                       Zoran Gošek

Za radno mjesto spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) pristigle su zamolbe od:

Natalije Plancutić, ---------------------------

Vesne Ranilović, ------------------------

Željke Jembrek, -----------------------

Nikoline Gril, ------------------------

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sa Natalijom Plancutić, na radnom mjestu spremačice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka Blaženke Šćetinec na rad.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Natalijom Plancutić, na radnom mjestu spremačice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka Blaženke Šćetinec na rad.

 

Ad 5) Razno

Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora da je Škola financirala pozornicu i rasvjetu u Sinagogi, a Grad Osnivač drveni pod te da će škola od proljeća (kada dođe toplije vrijeme) održavati produkcije i koncert u Sinagogi.

 

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 19 sati i 45 minuta.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                       Zoran Gošek