ZAPISNIK

 

 

sa 20. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 13.09.2019. (petak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec, Matija Kučić

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje im što su došli i pita da li se svi slažu s predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2018./2019.
  3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
  4. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za prvo polugodište 2019. godine
  5. Razno

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 19.06.2019.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2018./2019.

Izvješće o radu dostavljeno je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica obrazlaže Izvješće navodeći podatke o učiteljskom/nastavničkom kadru, prostornim uvjetima, investicijskom održavanju, podatke o učenicima, razrednim odjelima te nastupima i  rezultatima natjecanja u školskoj godini 2018./2019.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Izvješće o radu za školsku godinu 2018./2019.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Izvješća o radu za školsku godinu 2018./2019., u obliku u kojem je predloženo.

 

Ad 3) Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Tajnica govori da Pravilnik propisuje način i postupak zapošljavanja, način objave i sadržaj natječaja, postupak procjene i vrednovanja kandidata, imenovanje i način rada povjerenstva te ukratko objašnjava način rada Povjerenstva.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Nakon što Školski odbor donese Pravilnik, isti se dostavlja Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji radi davanja suglasnosti. Pravilnik stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na predloženi Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, u obliku u kojem je predložen i upućivanja istog Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji radi davanja suglasnosti.

 

Ad 4) Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za prvo polugodište 2019. godine

Polugodišnji izvještaj dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa govori da je Izvještaj prošao kontrolu u FINI, Ministarstvu, državnoj reviziji i Gradu osnivaču. Iz Izvještaja su vidljivi prihodi i rashodi po aktivnostima.

Predsjednik Školskog odbora  pita ima li tko primjedbe na Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Škole za prvo polugodište 2019. godine

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole za prvo polugodište 2019. godine, u obliku u kojem je predložen.

 

Ad 5) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek