ZAPISNIK

 

sa 22. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 27.12.2019. (petak) s početkom u 8:30 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec, Matija Kučić, Albert Vučinović

 

ODSUTNI: Vjekoslav Robotić – opravdano odsutan

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana škole za 2019. godinu
  3. Razmatranje i donošenje Financijskog plana škole za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  4. Razno

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 03.10.2019.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana škole za 2019. godinu

  1. izmjene i dopune Financijskog plana dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović napominje da su II. Izmjene i dopune Financijskog plana usvojene na gradskom vijeću Grada Koprivnice.

Računovođa dalje govori da je Školski odbor dana 26.11.2018. godine donio Financijski plan Škole za 2019.godinu sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u svoti od 5.532.800,00 kn.

Škola je temeljem realizacije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu sa potrebama i mogućnostima predložila I. Izmjene i dopune financijskog plana sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u svoti od 6.744.904,00 kn što iznosi 1.212.104,00 kn, više u odnosu na financijski plan za 2019. godinu, a temeljem ukazane potrebe predlaže i II. Izmjene i dopune Financijskog plana sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u svoti od 6.768.504,00 kn što iznosi 23.600,00 kn više  u odnosu na I. Izmjene i dopune  Financijskog plana.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Financijskim planom Škole za 2019. godinu planirani su prihodi i primici u svoti od 5.532.800,00 kn, I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani su  prihodi i primici u svoti od 6.744.903,25 kn ili više za 1.212.104,00 kn u odnosu na prethodni Financijski plan, a II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani su prihodi i primici u svoti od 6.768.504,00 kn ili više za 23.600,00 kn u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Planirano povećanje odnosi se na prihode iz Državnog proračuna razdjel Ministarstvo znanosti obrazovanja u iznosu od 45.000,00 kn, 3.600,00 kn povećanje za prihode od pruženih usluga, prihodi iz nenadležnog  proračuna smanjeni su za -25.000,00 kn, prihodi iz Proračuna Koprivničko Križevačke županije za putne troškove ostaju nepromijenjeni kao i ukupna sredstva od decentralizacije i  sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice.

Za 2019. godinu u Financijskom planu Škole bili su planirani rashodi i izdaci u svoti od 5.532.800,00 kn, I. izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani su u iznosu od 6.744.904,00 kn, a II. Izmjenama i dopunama planirani su  u iznosu od 6.768.504,00 kn koji će se rasporedit prema Programima i Aktivnostima Škole.

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na II. Izmjene i dopune Financijskog plana škole za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana škole za 2019. godinu, u obliku u kojem su predložene.

 

Ad 3) Razmatranje i donošenje Financijskog plana škole za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan škole za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu dostavljeni su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da su polazna osnova izrade Financijskog plana za razdoblje 2020.- 2022. Godine bile  Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove.

Planirano je da će se za financiranje Umjetničke škole Fortunat Pintarić, za redovne  i dodatne programe, izdvojiti:

  • iz nenadležnog proračuna u 2020. godini ostvariti 4.647.000,00 kn prihoda, u 2021. godini ostvariti 4.647.000,00 kn prihoda, u 2022. godini ostvariti 4.647.000,00 kn prihoda
  • iz gradskog proračuna u 2020. godini ostvariti 413.616,00 kn prihoda, u 2021. godini ostvariti 616,00 kn prihoda, u 2022. godini ostvariti  413.616,00 kn prihoda
  • od sufinanciranja roditelja temeljem potpisanih ugovora u 2020. godini ostvariti će se 000,00 kn prihoda, u 2021. godini ostvarit će se  420.000,00 kn prihoda, u 2022. godini ostvarit će se  420.000,00  kn prihoda                                                                                                          
  • iz viška prihoda poslovanja od prethodne godine rasporedit će se 155.000,00 kn u 2020. godini, 595.835,88 kn u 2021.godini te 595.835,88 kn u 2022. godini

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Računovođa napominje da višak sredstava škole iznosi 1.346.000,00 kn.

Ravnateljica govori da se ta sredstva prenose svake godine i  čuvaju za dogradnju škole.

Dogovor je da će ravnateljica pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se krenulo u postupak izrade projektne dokumentacije za nadogradnju škole.

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Financijski plan škole za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o donošenju Financijskog plana škole za 2020. godinu u obliku u kojem je predložen i projekcija za 2021. i 2022. godinu u obliku u kojem su predložene.

 

Ad 4) Razno

Ravnateljica govori da je škola napravila Plan nadoknade nastavnih dana koje je potrebno nadoknaditi zbog štrajka zaposlenika. Plan nadoknade dostavljen je Ministarstvu na suglasnost. Nakon dobivanja suglasnosti Škola će krenuti u proceduru donošenja Dopuna Godišnjeg plana i programa rada.

Ravnateljica napominje da su, bez obzira na štrajk, odrađeni svi koncerti. Prvi puta ove godine održan je i Koncert profesora.

Od proljeća će, za školske produkcije, biti u funkciji  i Sinagoga u kojoj je postavljen novi pod, pozornica, rasvjeta, stolice. 

 

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 9:00 sati.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek