ZAPISNIK

 

sa 24. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 10.02.2020. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI:  Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec, Albert Vučinović, Matija Kučić

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu s predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu
  3. Razmatranje i donošenje II. preraspodjela sredstava Financijskog plana za 2019. godinu
  4. Razno

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 13.01.2020.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

Godišnji izvještaj dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović objašnjava da se Financijski  izvještaji sastoje od obrazaca PR-RAS, OBAVEZA, BILANCE,  P-VRIA, RAS FUNKCIJSKI  i da su predani u Finu, Državnu reviziju, Ministarstvo i Grad Koprivnicu.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić  nastali su:

- ukupni rashodi  poslovanja u iznosu od 5.145.853,00 kn,

- ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 5.283.864,00 kn

U 2019.  godini ostvareno je ukupno viška financijskih sredstava u iznosu od 138.011,00 kn,

što zajedno sa prenesenim viškom iznosi 1.484.683,00 kn.

 

Ukupno nepodmirene obaveze na dan 31.12.2019. iznosile su 528.892,79 kn, a one su podmirene u siječnju ove godine. To su obaveze koje se odnose na plaće u iznosu od 348.359,84 kn, 75.855,99 kn za materijalne rashode i 99.919,19 kn na obaveze za nabavu dugotrajne imovine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. iznose:

- sufinanciranje cijene usluge - 30.075,00 kn

- potraživanje za prihode proračunskih korisnika - 1.660.315,68 kn

- bolovanje preko 42 dana -  1.731,04 kn

- potraživanje  za više plaćeni porez i prirez -  3.026,73 kn

 

U 2019. godini nabavljeno je dugotrajne imovine u iznosu od 245.873,15 kn,  od toga za:

uredsku opremu -  62.622,47 kn

glazbenu opremu -  99.919,19 kn

komunikacijsku opremu -  2.422,50 kn

uređaje -  78.662,50 kn

literaturu -  2.246,49 kn

sitni inventar - 8.305,53 kn

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2019. godinu, u obliku u kojem je predložen.

 

Ad 3) Razmatranje i donošenje II. preraspodjela  sredstava Financijskog plana za 2019. godinu

  1. preraspodjele sredstava Financijskog plana za 2019. godinu dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da se temeljem Odluke Grada Koprivnice o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih Proračunom grada Koprivnice za 2019. godinu donosi preraspodjela financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić. Preraspodjelom je došlo do povećanja planiranih sredstava u iznosu od 37.300,00 kn na aktivnosti Decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Ukupan plan sada iznosi 414.285,00 kn, a do povećanja je došlo na rashodima za usluge.

Preraspodjela financijskih sredstva donesena je sa danom 31.12.2019. godine sukladno zakonskim ograničenjima.

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na II. preraspodjele sredstava Financijskog plana za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju II. preraspodjela sredstava Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2019. godinu, u obliku u kojem su predložene.

 

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta.

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek