ZAPISNIK

 

sa 31. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 06.10.2020. (utorak).

 

Elektronska sjednica započela je u 11:00 sati, a završila je u 17:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 30. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.
  3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2020./2021.
  4. Donošenje Dopuna Poslovnika o radu školskih vijeća
  5. Donošenje Odluke o imenovanju radnika ovlaštenih za ovjeru elektroničkih knjigovodstvenih isprava u aplikaciji „Kolanje računa“

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 11:00 do 17:00 sati, svoje očitovanje dostavili su  članovi  Školskog odbora:

Matija Kučić,

Vjekoslav Robotić,

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec,

Sanja Ciber i

Albert Vučinović

 

Nakon održavanja elektronske sjednice svoje očitovanje dostavio je i Zoran Gošek.

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 30. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 30. (elektronske) sjednice održane dana 10.09.2020.

 

        

Ad 2) Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum dostavljen je članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Na Školski kurikulum pozitivno mišljenje dalo je i Vijeće roditelja Škole. Školskim kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i program škole, strategija razvoja škole, a sadrži podatke o ciljevima i namjenama umjetničkog obrazovanja, koncertima i produkcijama, natjecanjima, promidžbi škole, seminarima, javnim nastupima te ostalim planiranim aktivnostima.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Ad 3) Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Godišnji plan i program dostavljen je članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Na Godišnji plan i program pozitivno mišljenje dalo je i Vijeće roditelja Škole.

Godišnji plan i program sadrži podatke o školi i programima koje ostvaruje, o uvjetima rada, izvršiteljima poslova i njihovim tjednim zaduženjima, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji nastave, plan rada ravnatelja, učitelja/nastavnika, Školskog odbora, stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2020./2021.

 

 

Ad 4)  Donošenje Dopuna Poslovnika o radu školskih vijeća

Dopune Poslovnika dostavljene su članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Vezano uz naputke nadležnih institucija i potrebu održavanja sjednica kolegijalnih tijela škole i elektroničkim putem potrebno je donijeti Dopune Poslovnika o radu školskih vijeća (učiteljskog/nastavničkog vijeća, razrednog vijeća, vijeća roditelja, vijeća učenika, vijeća pročelnika).

Mogućnost održavanja sjednice Školskog odbora elektroničkim putem već je propisano Statutom škole.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Dopuna Poslovnika o radu školskih vijeća.

 

 

Ad 5) Donošenje Odluke o imenovanju radnika ovlaštenih za ovjeru elektroničkih knjigovodstvenih isprava u aplikaciji „Kolanje računa“

Odluka je dostavljena članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Budući da Grad Koprivnica počinje s primjenom aplikacije "Kolanje račina", Školski odbor donosi  Odluku o ovlaštenju ravnatelja za korištenje navedene aplikacije. Ravnateljica će u roku od 8 dana donijeti Zaključak o imenovanju računovođe Vlatke Varović  koja će biti ovlaštena za ovjeru elektroničkih knjigovodstvenih isprava u aplikaciji "Kolanje računa" kao ovjeravatelj razine 1.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Odluke o imenovanju radnika ovlaštenih za ovjeru elektroničkih knjigovodstvenih isprava u aplikaciji „Kolanje računa“

 

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek