ZAPISNIK

 

sa 34. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 08.01.2021. (petak).

 

Elektronska sjenica započela je u 10:00 sati, a završila je u 17:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 33. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 10:00 do 17:00 sati svoje očitovanje dostavili su ovi članovi Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Dalibor Grubačević,

Albert Vučinović,

Sanja Ciber,

Matija Kučić i

Vjekoslav Robotić

 

Svoje očitovanje nije dostavila Klaudija Jurčec.

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 33. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 33. (elektronske) sjednice održane dana 16.12.2020.

 

Ad 2) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Prijedlog Odluke i tekst natječaja dostavljen je članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Školski odbor raspisuje natječaj za ravnatelja/icu Škole najkasnije 60 dana prije isteka mandata aktualne ravnateljice.

Natječaj će biti objavljen u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.

U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj/ica mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj/ica imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava na natječaj biti će osam dana.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek