ZAPISNIK

 

sa 35. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 27.01.2021.g. (srijeda) s početkom u 17:30 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Dalibor Grubačević, Sanja Ciber, Klaudija Jurčec, Albert Vučinović

 

ODSUTNI: Matija Kučić – opravdano odsutan

 

Sjednici prisustvuje i tajnica škole Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

 

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa 34. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Otvaranje i razmatranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice te utvrđivanje liste kandidata
  3. Razno

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 34. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora održane 08.01.2021.g. elektronskim putem.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i Zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Otvaranje i razmatranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice te utvrđivanje liste kandidata

Školski odbor Umjetničke škole Fortunat Pintarić objavio je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice dana 15. siječnja 2021.g. u Narodnim novinama i na web stranici škole. Natječaj je objavljen i na oglasnoj ploči Škole.

Na natječaj je pristigla jedna ponuda / prijava koja je urudžbirana neotvorena.

Predsjednik Školskog odbora ponudu/prijavu otvorio je na sjednici Školskog odbora. Nakon razmatranja ponude/prijave, Školski odbor utvrdio je :

  • da je ponuda/prijava dostavljena u propisanom roku
  • da je dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
  • da kandidatkinja ispunjava nužne uvjete iz natječaj
  • da kandidatkinja nije dostavila dokaze o dodatnim kompetencijama

i utvrđuje listu kandidata:

  1. Šandl Ariana, dipl. muzikolog i prof. povijesti glazbe

 

Nakon utvrđivanja liste kandidata Školski odbor dostaviti će istu Učiteljskom/nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Skupu radnika i Školskom odboru na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje i glasovanje.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Ad 3) Razno

Članovi Školskog odbora misu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 17 sati i 50 minuta.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek