ZAPISNIK

sa 18. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 03.04.2019. (srijeda) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec, Matija Kučić

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne i pita da li se slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
  1. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane 11.03.2019.

ZAKLJUČAK:Članovi školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:

Ravnateljica govori da je riječ o radnom mjestu nastavnika ---------,koji je po prošlom natječaju zaposlen u sjedištu škole (na radnom mjestu ----------).

Natječaj je objavljen 21.03.2019. na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole. Rok za prijavu kandidata bio je 8 dana.

Pristigla je samo jedna zamolba, od:

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Denisom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Denisom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do 30.06.2019.

Ad 3) Razno

Članovi školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 15 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek