ZAPISNIK

Sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 11. travnja 2017. godine s početkom u 18:30 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:  Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Saša Lesar, Klaudija Jurčec, Antonio Rumenović, Albert Vučinović

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Prema odredbama Statuta, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Školskog odbora predsjedava najstariji član Školskog odbora (Zoran Gošek).

Gospodin Zoran Gošek pozdravlja sve prisutne i pita da li se slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
  2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora
  3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
  4. Razno

 

 

Ad 1) Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

Predsjedavatelj sjednice govori  da su imenovani članovi Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić:

  • iz reda učitelja/nastavnika:

Antonio Rumenović

Albert Vučinović

  • iz reda radnika:

Klaudija Jurčec

  • iz reda roditelja:

Saša Lesar

  • iz reda Osnivača, Grada Koprivnice

Zoran Gošek

Vjekoslav Robotić

Sanja Ciber

Ravnateljica govori da članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat im teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje i prije isteka mandata u slučaju  kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

Ad 2) Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora

Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavio je predsjedavatelj sjednice Zoran Gošek provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz popisa o imenovanju.

 

 

Ad 3) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

Ravnateljica govori da prema odredbama Statuta za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na mandat od četiri godine. O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika članovi Školskog odbora glasaju javno dizanjem ruku. Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.

Za predsjednika Školskog odbora predloženi su Vjekoslav Robotić, koji iz obrazloženih opravdanih razloga nije prihvatio kandidaturu i  Zoran Gošek, koji je prihvatio kandidaturu. Članovi Školskog odbora glasali su javno dizanjem ruke te je za predsjednika jednoglasno izabran Zoran Gošek.

Za zamjenika predsjednika predložen je Antonio Rumenović, koji je prihvatio kandidaturu. Antonio Rumenović jednoglasno je, javnim glasanjem, izabran za zamjenika predsjednika Školskog odbora.

 

 

Ad 4) Razno

Članovi školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 18 sati i 50 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek