ZAPISNIK

sa 1. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 28.06.2017. (srijeda) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Saša Lesar, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić
  3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić
  4. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice  dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa konstituirajuće sjednice održane dana 11.04.2017.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad2) Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić

Prijedlog Pravilnika dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da se Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave uređuje način i uvjeti provođenja postupka jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno do 500.000,00 kn bez PDV-a, a na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i  jednoglasno donose Odluku o usvajanju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, u obliku u kojem je predložen.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Ad 3) Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za Učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić

Prijedlog Pravilnika dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da je Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta utvrđena namjena participacije, uvjeti za oslobađanje od plaćanja, potrebna dokumentacija i rokovi za predaju zahtjeva za oslobađanje od plaćanja.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na predloženi Pravilnik.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Pravilnika o oslobađanju od plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić, u obliku u kojem je predložen.

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek