ZAPISNIK

Sa 6. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 27.12.2017. (srijeda) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Saša Lesar, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDza sjednicu jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
  4. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 02.11.2017.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu dostavljeni su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Računovođa Vlatka Varović govori da je predloženi Financijski plan sa projekcijama usvojen na sjednici Gradskog vijeća  održanoj 12. prosinca 2017. godine.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na predloženi Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Financijskog plana Škole za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u obliku u kojem je predloženo.

Ad 3) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu u obliku u kojem je predložen.

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 20 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek