ZAPISNIK

Sa 5. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 02.11.2017. (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Saša Lesar, Klaudija Jurčec, Antonio Rumenović, Albert Vučinović

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2017. godinu
  3. Razno

Ad1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 25.10.2017.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2017. godinu

Računovođa objašnjava da Škola temeljem realizacije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu sa potrebama i mogućnostima, predlaže II. Izmjene i dopune Financijskog plana Škole za 2017.

Računovođa napominje da je II. Izmjene i dopune Financijskog plana usvojilo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 20.10.2017.

Predsjednik Školskog odbora pita im ali tko primjedbe na predložene II. Izmjene i dopune Financijskog plana Škole za 2017. godinu

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2017. godinu, u obliku u kojem su predložene.

Ad 3) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 14 sati i 25 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                        PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                        Zoran Gošek