REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/19-01/5

URBROJ: 2137-83-19-01/1

 

Koprivnica, 10.09.2019.

 

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 20. sjednicu Školskog odbora za 13.09.2019. (petak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2018./2019
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
 4. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za prvo polugodište 2019. godine
 5. Razno

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

          

                                                 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa
 3. Oglasna ploča Škole