REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/5

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 22.05.2020.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 27.  (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za petak 22.05.2020.

Elektronska sjednica započinje u 9:00 sati, a završava u 12:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora
 2. Usvajanje zapisnika sa 26. (elektronske) sjednice Školskog odbora
 3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnicima i  predloženom Statutarnom odlukom o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

        

 

 

 

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl