REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/6

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 25.06.2020.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 28.  (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za četvrtak 25.06.2020.

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 15:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom i  predloženom Statutarnom odlukom o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

        

 

 

 

                                                

Dostaviti:

  1. Zoran Gošek
  2. Vjekoslav Robotić
  3. Sanja Ciber
  4. Dalibor Grubačević
  5. Albert Vučinović
  6. Klaudija Jurčec
  7. Matija Kučić

O tome obavijest:

  1. Ravnateljica Ariana Šandl