REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/11

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 16.12.2020.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 33. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za srijedu 16.12.2020.

 

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 17:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 32. (elektronske) sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje I. Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./2021.
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
 4. Donošenje Financijskog plana i Obrazloženja za razdoblje od 2021. – 2023. godine
 5. Donošenje Odluke osukcesivnom utrošku viška u Financijskom planu Škole iz prethodnog razdoblja

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom te dajete li suglasnost na donošenje I. Izmjena Godišnjeg plana i programa, II. Izmjena i dopuna Financijskog plana, Financijskog plana i Obrazloženja i Odluke o sukcesivnom utrošku viška.

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

        

 

 

 

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl