REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/1

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 08.01.2021.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 34. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za petak, 08.01.2021.

 

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 17:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 33. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom te dajete li suglasnost na donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Škole.

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                

Dostaviti:

  1. Zoran Gošek
  2. Vjekoslav Robotić
  3. Sanja Ciber
  4. Dalibor Grubačević
  5. Albert Vučinović
  6. Klaudija Jurčec
  7. Matija Kučić

O tome obavijest:

  1. Ravnateljica Ariana Šandl