REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/8

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 13.09.2021.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 3. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za ponedjeljak 13.09.2021.g.

 

 

Elektronska sjednica započinje u 13:00 sati, a završava u 19:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Statutarne odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

 

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa Zapisnikom i prijedlogom Statutarne odluke.

 

 

 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić, prof.

        

                                                

Dostaviti:

  1. Jelena Košutić
  2. Laura Malovac
  3. Filip Klauček
  4. Martina Glavica
  5. Nataša Tetec
  6. Vjekoslav Robotić
  7. Sanja Ciber

O tome obavijest:

  1. Ariana Šandl