REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/6

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 26.06.2017.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 1. sjednicu Školskog odbora za 28.06.2017. (srijeda) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić
 3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić
 4. Razno

             

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Saša Lesar
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole